Zapraszamy do nowo powstałej pracowni psychotechnicznej. Szczegóły tutaj.

Według najnowszego rankingu Gazety Wrocławskiej, OSK Radar jest na drugim miejscu pośród szkół, których kursanci zdają za pierwszym razem. Zobacz pełen artykuł tutaj

Robiąc jednocześnie kurs na prawo jazdy kategorii A i B oszczędzasz 400 zł! Łączna cena kursu na prawo jazdy kat. A i kat. B wynosi 3050 zł.
Za każdą osobę, którą przyprowadzisz do nas na kurs kategorii B, sam otrzymasz gratis 1 dodatkową godzinę jazdy.

 

Biuro:

ul. Obrońców Pokoju 26a

58-500 Jelenia Góra


 

Plac manewrowy:

ul. Jana Pawła II 21

58-500 Jelenia Góra

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do egzaminu trzeba złożyć w ośrodku WORD następujące dokumenty:

 

 • jedną fotografię o wymiarach 3,5cm na 4,5cm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu:
  • w zakresie szkolenia podstawowego,
  • w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub egzaminu praktycznego,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 lat, w przypadku zdawania kategorii A, A1, B1,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy:
  • w zakresie kat. B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D, D1,
  • w zakresie kat. B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
  • odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie, o którym mowa w pkt 6, potwierdzające odbycie tylko zajęć praktycznych,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli zdający ubiega się o kolejne kategorie,
 • Upoważnienie dla osoby, składającej dokumenty w imieniu kandydata (pobierz dokument).

 

Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

269467